Home » werkgroepen » Kerngroep » Vergadering kerngroep 15-03-2012

Vergadering kerngroep 15-03-2012

Aanwezig: Sietske (PR en Communicatie), Cecile (Repair Café en Eco-teams),  Karla (Eetbare tuinen)
Afwezig: Maarten (PR en communicatie), Anita (Repair Café en Film), Marcel (PR en Communicatie)
Verslag: gemaakt door Karla

Rondje werkgroepen

PR en communicatie: de folder is klaar. Er zijn 4 mensen die mee willen betalen aan het drukken van de 5000 folders. Maarten heeft 2 bedrijven op het oog voor het drukken. Sietske vraagt Maarten om zijn rekening nummer. Zodra het geld is overgemaakt kunnen de folders gedrukt worden. 
En dan?
Sietske gaat er mee naar bedrijven en instanties om het bestaan van Transition Town Nijmegen uit te leggen cq toe te lichten.  Bij voorkeur samen met een andere deelnemer van de communicatiegroep. Cecile wil ook wel mee.
Na een gesprek kan zij de folder  uitreiken. We hopen dat het mensen inspireert om zelf ook actief te worden op een van de al bestaande gebieden van TT Nijmegen, maar het kan ook een heel nieuw gebied zijn. Mits het maar uitgaat van duurzame ontwikkeling en lokale veerkracht.

Karla heeft de folder Het Onderste Boven van Transition Towns meegenomen: een doe-het-zelf handleiding voor burgers, ambtenaren en politici in Nederlandse steden, dorpen en regio’s. Download hier het boekje als pdf  (494 kB).

Sietske wil aansluiten bij het TT café van die maand en juist die bedrijven/instanties bezoeken die daar mogelijk geinteresseerd zijn in het onderwerp van die maand. In april is het onderwerp regionaal geld. Cecile stelt voor om economie docenten en studenten te bezoeken.  Sietske overlegt eventueel nog met Clarence van Bataaf.

Ecoteam: Geen ontwikkelingen. Er is niet veel interesse getoond nog. Cecile is van plan een vrouwengroep te bezoeken in de Klif, een buurthuis in Oosterhout. Zij komen elke 2e maandag van de maand bij elkaar.

Repair-café: vanaf april (3e zaterdag van de maand) zal tijdens het Repair-café een naai-café gehouden worden, olv José en Marian. Een kennis van Romilda wil haar ervaring met breien delen. Het OBG/Hobbycentrum bood 3 lokalen aan om uit te kiezen. Ook zijn er 3 naaimachines die we mogen gebruiken.
De koffiezetter van Karla was gerepareerd in het laatste Repair-café, maar niet helemaal goed. Als het apparaat iets te lag aanstond, ging het stinken en veroorzaakte kortsluiting.  Waarschijnlijk is er toch iets verkeerd bevestigd. Tip:  maak een foto van de oorspronkelijke staat, zeker als je het een maand later weer moet herstellen.
Olav heeft mogelijk nieuwe vrijwilligers ontdekt: op advertentie-kaartjes in de winkel Technica vermelden sommigen dat ze electronische apparaten kunnen repareren. Olav belde hen en ze komen nu een keer kijken/meedoen.

Sietske vertelt over Dominique Weemaes uit Gent, Belgie. Ze nodigt ons uit om in Gent te komen kijken als hij de 2e Transition Town Film vertoont. 
Meer over hem: hij plaatste een paar video’s, één over the art of hosting en over een Pro action café. Vooral het laatste lijkt Karla (die dit net op internet vond) een goed initiatief.
Op Mindz schrijft hij: “Ik creëer groei­mogel­ijkhe­den voor mezelf en anderen door concepten, diensten, producten en evene­menten te ontwi­kkelen, te realiseren en te commu­niceren waarbij beleving als middel wordt ingezet om mensen dichterbij hun essentie te brengen”.

TT café:  Romilda heeft aangeboden een opzet te maken voor een flyer met het hele jaarprogramma erop en dit te verspreiden. Fijn dat de filmgroep een mooie lokatie heeft gevonden in het Vlaams Arsenaal! Niemand van ons zit in de filmgroep, we weten niet of dit alleen voor de komende twee keren is, of dat we er vaker films mogen vertonen.
We nemen ons voor de komende TT-avonden iets interactiefs in te brengen, zodat bezoekers onderling kennismaken. Karla zal Clarence (TT café april over Bataaf) vragen of zij hier iets voor kan bedenken. Dit willen we ook bij de filmavonden. Karla zal dit verzoek voorleggen aan de filmgroep.
Sietske stelt voor het TT-café ook eens op een andere locatie te houden. Karla zal een formuliertje aanmaken waarmee mensen eenvoudig op de website een suggestie kunnen doen.

Eetbare tuinen:  inmiddels een beetje teleurstellende reactie gehad van de gemeente: het stukje verwilderde grond dat ons bijna zeker werd aangeboden, is teruggetrokken. Het behoort tot een groene strook en mag niet in beheer van burgers komen. We zijn in overleg over 2 andere mogelijke terreinen; een braakliggend terrein aan de Celciusstraat en het terrein van het zwembad in Oost.
De Dominicuskerk heeft contact gezocht en wil praten over de mogelijkheden om de tuin eromheen eetbaar te maken. A.s maandag overleg.

Aanverwante organisaties: Karla stelt voor om echt aanverwante organisaties een prominente plaats op de website te geven. Bijvoorbeeld op de voorpagina onder het kopje: Duurzame initiatieven in Nijmegen
Het gaat dan om:
– LETS
– regionale boeren die groentepakketten leveren: verwijzing naar overzichts pagina op TT Nijmegen website 
– Struin 
Hier valt natuurlijk heel veel onder. Voorlopig beperken we ons tot initiatieven waar je als burger zelf makkelijk aan mee kan doen.

Excursie:

Sietske ziet af van het organiseren van een excursie naar het Klimahaus in Bremerhaven. Wie wil kan dit initiatief overnemen. Maak een datum prikker aan met open inschrijving. Verzoek deelnemers om aan te geven of ze mee willen rijden of zelf een auto hebben en hoeveel mensen er kunnen meerijden. We zullen het ook opnemen in onze nieuwsbrief.

In plaats hiervan organiseert zij misschien een excursie naar Gent, om gezamenlijk de 2e TT film te zien en kennis te maken met Dominique Weemaes.

Volgende keer: 26 april, 20.30, bij Karla