Home » Actueel nieuws » TT Nijmegen start met Open Space

TT Nijmegen start met Open Space

Ongeveer 25 mensen kwamen op 6 september bij elkaar in de sfeervolle kapel van de Vrouwenschool om samen de toekomst van Transition Town Nijmegen gestalte te geven.

De eerste activiteit van de bijeenkomst was dat iedereen stickers met concrete suggesties voor het bereiken van het doel opschreef. Dat doel was: het verminderen van de olie-afhankelijkheid van Nijmegen en het vergroten van de lokale veerkracht.

Met vereende krachten werden de vele stickers rond een aantal thema’s gegroepeerd.

Met die thema’s gingen groepjes aan de slag, met als voornaamste regel de ‘wet van de twee voeten’: als je het niet meer interessant vindt of alles gezegd hebt ga je naar een andere groep.

Toen duidelijk was dat de discussies afgerond waren liepen we met zijn allen de opbrengst door. Die tref je hierna aan.

Rond vier uur sloten we de Open Space af met het tevreden gevoel dat we een geanimeerde, gezellige start hadden gemaakt met als resultaat een flink aantal concrete activiteiten. 

1.         Permacultuur en Tuinen:

Er was binnen Transition Town Nijmegen al een tuingroep opgestart. Deze groep kan naar aanleiding van de discussie negen nieuwe leden verwelkomen.

 Een van de plannen is om stukken braakliggend terrein in Nijmegen te veranderen in stukken permacultuur: naast elkaar groeiende groentegewassen, die samen de bodem beter maken en elkaars groei stimuleren. De voorbereidingen voor dit plan zijn al gestart.

 Heel concreet gaat een groep van vijf mensen deze herfst al ‘de spade de grond in steken’ om een gedeelte van de tuin van TT-lid Cecile van de Pol in een permacultuur groentetuin te veranderen. Het zijn mensen die graag snel concreet beginnen, het tuinieren willen leren en liever samen dan alleen bezig zijn.

Om hierin vaardig te worden, zullen er workshops worden georganiseerd, die ook voor andere belangstellenden toegankelijk zijn. ‘Grond klaarmaken voor teelt’ wordt het eerste thema, dat bij Cecile in de tuin zal worden gegeven.

 Voor mensen die in hun eigen tuin zelfstandig aan de slag willen, maar hulp nodig hebben bij de eerste start, komt er een ‘Perma-blitz’-groep: deze gaat de tuinen van de individuele leden van de groep langs om (nadat de ontvangende partij voor de benodigde materialen heeft gezorgd), de tuin gereed te maken voor permacultuur.

Miquel Buckinx is bereid een adviesfunctie te bekleden bij de tuingroep, hij heeft een jaar permacultuur gestudeerd en heeft ervaring met een eigen tuin van 150m2.

 Tot slot is het Pergolasysteem ter sprake gekomen: een groep van consumenten maakt afspraken met een boer voor gegarandeerde afzet. Het is een stap verder dan groentepakketten: in het voorjaar wordt een afgesproken bedrag in het bedrijf geïnvesteerd en in ruil daarvoor krijgen de consumenten groenten geleverd, waarvan de hoeveelheid kan variëren met het succes van de oogst. Consumenten delen dus in het bedrijfsrisico en kunnen het zo voor een boer aantrekkelijk maken de stap naar biologische teelt te nemen. Maar we zoeken hier nog een initiatiefnemer en coördinator voor.

2.         De ‘ecoteam’ groep
Twee mensen gaan aan de slag met ecoteams. Het idee is om met een groepje mensen, aan de hand van de thema’s gas, elektriciteit, water, vervoer, afval en consumptie, te onderzoeken hoe je je huishouden milieuvriendelijker kunt maken en zo dus minder afhankelijk van olie en fossiele brandstoffen.
Per maand ga je met één thema aan de slag (het is dus een afgerond geheel). Je wisselt tips uit en kiest vervolgens een paar acties uit die bij jou en jouw leefstijl passen. Dit samen met anderen te doen stimuleert en inspireert je om oud gedrag om te buigen naar nieuwer, milieuvriendelijker gedrag. Een maand blijkt voldoende tijd om je gewoontes te veranderen.
De groep wil, zo mogelijk, in oktober van start gaan (het stookseizoen komt eraan!).

3.         Voorlichting

De discussie spitste zich toe op twee hoofdlijnen:

-Met wie kun je voorlichten?

-Wie kun je voorlichten?

Met wie

Hiervoor is de werkgroep ‘Voorlichtingsnetwerk’ bedacht. Deze werkgroep heeft tot taak te inventariseren welke mensen en groepen in Nijmegen en directe omgeving al activiteiten ontplooien die passen binnen de filosofie van transition towns. Een deel van de inventarisatie is al gedaan en staat op de website. Het is zaak om die mensen/groepen met transition towns kennis te laten maken, zodat zij onze boodschap kunnen doorgeven. Dit is een sterke vorm van het uitbreiden van het netwerk, omdat je gebruik maakt van het enthousiasme van mensen die al groepen en activiteiten hebben gevormd. Transition towns kan daarnaast ook voor hen interessant zijn om hun eigen netwerk uit te breiden. We kunnen mensen met gelijkgestemde ideeën immers met elkaar in contact brengen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om die mensen/groepen iets te laten doen op het gebied van educatie.

Een tweede stap kan de organisatie van een thema-avond zijn: laat mensen binnen een bepaald vakgebied brainstormen over hoe zij in hun beroep de boodschap van transition towns aan de man kunnen brengen. 

Voor wie

Maar aan wie geef je die voorlichting? Hoe zorg je dat mensen naar je luisteren? Belangrijk is om in te zetten op verschillende doelgroepen. Individueel kun je je eigen netwerk op de hoogte brengen. Maar hoe doe je dat precies? Een lid zet iets op papier, zodat je de mensen in je omgeving op een heldere manier kunt vertellen over de problematiek zonder dat ze gillend wegrennen. Andere belangrijke doelgroepen zijn scholen en consumenten.

Concrete activiteiten: het opstellen van een ‘Handboek van de soldaat’ voor persoonlijke voorlichting  en het maken van een musical voor groep 8 over klimaatverandering en peak oil.

Op woensdag 23 september komen vijf geïnteresseerden in het onderwerp voorlichting bijeen om ook het gedeelte onder ‘MET WIE’ verder te concretiseren. Voel je er iets voor om mee te doen, dan ben je van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 

4.         Transition Town café

Vier mensen willen een TTcafe gaan organiseren. Ze mikken op een eerste café in de week van 7 december. Op de bijeenkomst (met lokaal bier, wijn en hapjes!) kunnen de verschillende werkgroepen hun activiteiten presenteren en kunnen ideeën worden gelanceerd een uitgewisseld. Het is de bedoeling ook andere organisaties uit te nodigen. Na die eerste bijeenkomst kan met enige regelmaat een café worden georganiseerd.

5.         Energie

De bestaande werkgroep zonnepanelen kan mensen ondersteunen bij het regelen van zonnepanelen. Iemand zou (via de website) als vraagbaak/contactpersoon kunnen dienen.

Een TTlid wil voorlichting geven over het passiefhuis: door goed geïsoleerde buitenmuren, 3dubbel glas en ventilatiesystemen kun je de energiekosten tot € 10 per maand terugbrengen.

Een aantal leden gaat in Hazenkamp informatie verspreiden over energiebesparing.

In het TT-cafe kan voorlichting gegeven worden over energiebesparing. Er kunnen voorbeelden gezocht worden van huurderinitiatieven voor isolatie. In het algemeen kunnen we informatie verzamelen over ambitieuze energiebesparingplannen.